BitTorrentSyncの起動を監視

 どうもBitTorrentSyncが勝手に止まるので、監視するスクリプトを組んでみた。

#!/usr/bin/php
<?php
$psax = `ps ax |grep btsync`;

$check = strstr($psax,"btsync-daemon");
if($check===false){
	system("service btsync start");
	mb_send_mail("lance@nanchara","btsync started!","\n\n".$psax,"From: kazz@nanchara\n");
	echo "btsync started\n";
}else{
	echo "btsync is running\n";
}
?>

 これをcronに登録してrootで15分に1回実行。しばらく様子を見る。